Bededagen & Bijbelvertaling

onderweg naar de finish

Vraag: Zijn er ook deputaatschappen die klaar zijn met hun werk?
Synode: Ja, het deputaatschap Bijbelvertaling en het deputaatschap Bededagen hebben hun taken afgerond.
Het deputaatschap Bijbelvertaling heeft alle revisievoorstellen vanuit onze kerken ingediend bij het NGB en daarmee voldaan aan haar taak. We hebben nog wel twee contactpersonen inzake liturgie en kerkmuziek aangesteld. Zij zullen in 2016/2017, wanneer de gereviseerde Bijbelvertaling verschijnt, controleren of er inderdaad sprake is van verbeteringen.

gkv_logo_small Deputaatschap Bijbelevertaling  >>

Jarenlang was de classis Midden-Holland (vroeger: ’s Gravenhage) verantwoordelijk voor het uitschrijven van bededagen ‘in tijden van oorlog, algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren’, zoals het oude kerkordeartikel 69 het voorschrijft. Landelijke doordeweekse bededagen zijn niet meer aan de orde, en de voorbede in kerkdiensten valt onder verantwoordelijkheid van plaatselijke kerkenraden. Daarom heeft de classis niet weer die taak gekregen.

 gkv_logo_small Deputaten Bededagen  >>