Generaal diaconaal deputaatschap

onderweg naar een meer diaconaal gezicht

Vraag: Hoe kunnen we diaconaal bezig zijn en blijven in Nederland?
Synode: Voor de diakenen is er steeds meer werk, omdat de overheid terugtreedt. Wij willen de kerkelijke gemeenten helpen om daadwerkelijk een diaconale gemeente te zijn. Daarin wordt veel samengewerkt met de Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken. De visies op diaconaat vanuit deze kerken sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. De diaconale
problematiek is voor alle kerken dezelfde en in een aantal gevallen kerkgrensoverschrijdend. Daarbij
worden diaconaat, missionaat en pastoraat steeds meer gezien als samenhangende kerkelijke werkvelden. Het Diaconaal Steunpunt heeft zich ontwikkeld tot een herkenbare en toegankelijke helpdesk voor diakenen, een toerustingscentrum voor diaconieën en een kennis- en adviescentrum voor het diaconaat in de kerken.

gkv_logo_small Generaal diaconaal deputaatschap  >>